Ar dealasachd ri
So - Sheasmhachd

Dleastanas

Do chom - pàirtiche so - sheasmhachd

Tha so – sheasmhachd air a bhith aig cridhe Hebridean Seaweed on a chaidh a stèidheachadh. Tha sinn cùramach mu ar n – àrainneachd, ar luchd – ceanna ch, an fheadhainn a tha ag obair dhuinn agus ar coimhearsnachdan.

Càileachd

A’ stèidheachadh bun - t h omhasan

Mar a tha Hebridean Seaweed a’ fàs mar chompanaidh, tha sinn ag obair gu cruaidh gus dèanamh cinnteach nach eil droch bhuaidh aig ar siostam air ar n – àrainneachd. Tha sinn a’ coimhead air iomadach rud ; bhon dòigh a tha sinn ga buain, an dòigh a tha sinn ga reic agus mar a bhios ar luchd – ceannachd a’ faighinn na toraidhean i s fheàrr.

Bathar teicnigeach bho chladaichean na h – Eileanan an Iar air an cleachdadh aig an ìre is àirde airson so – sheasmachd ; airson an àrainneachd, an eaconomaidh agus so – sheasmachd shòisealta.

01

Ana - caitheamh na
dòigh obrach

Tha ar bathar air a dhèanamh le prìomhachas air nach tèid ana – chleachdadh a dhèanamh air càil. Tha gach pìos feamad air a chleachdadh gun truailleadh sam bith Tha ar dealasachd ri ana – caitheamh na dhearbhadh air mar a tha sinn cùramach mu dhòighe an – obrach so – sheasmachd agus an àrainneachd.

05

Far a
bheil sinn

Tha an fhactaraidh againn faisg air na cladaichean far a bheil sinn a’ buain na feamad. Chan eil astaran mòra ann ann a bhith ga thoirt chun an fhactaraidh. Gun feum air astaran fad, tha seo a’ ciallachadh gu bheil an fheamainn aig sàr àrd ìre a thaobh càilleachd. Gheibh ar luchd – ceannachd am bathar is fheàrr.

02

Uidheamachd
so - sheasmachd

Aig an fhactaraidh, tha ar n – ui dheamachd air a cheangal ri chèile ann an dòigh innleachdail gus sàr bhuilean a chur an gnìomh. Tha sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil èifeachdas na phrìomhachas.

04

Ath - chuairteachadh
Uisge agus Teas

Aig an fhactaraidh, tha siostam air leth againn airson ath – chuairteachadh air uisge agus te as. Tha gach boinneag agus teas sam bith air a ghlacadh agus air a chleachdadh a – rithist. Tha seo a’ lùghdachadh ana – caitheamh agus a’ cur ri èifeachdachd.

03

Uisge mar
phàirt den phroiseas
dòigh obrach

Aig an fhactaraidh, tha sinn uisge air a chleachdadh gus cumhachd a chumail ris an obair againn. Tro bhith a’ cruinneachadh an uisge a tha a’ tuiteam, chan eil feum air uisge a thoirt a – steach bhon taobh a – muigh agus tha seo a’ cuideachadh so – sheasmachd.

01

Ana - caitheamh na
dòigh obrach

Tha ar bathar air a dhèanamh le prìomhachas air nach tèid ana – chleachdadh a dhèanamh air càil. Tha gach pìos feamad air a chleachdadh gun truailleadh sam bith Tha ar dealasachd ri ana – caitheamh na dhearbhadh air mar a tha sinn cùramach mu dhòighe an – obrach so – sheasmachd agus an àrainneachd.

02

Uidheamachd
so - sheasmachd

Aig an fhactaraidh, tha ar n – ui dheamachd air a cheangal ri chèile ann an dòigh innleachdail gus sàr bhuilean a chur an gnìomh. By integrating our machinery, we create a harmonious system that maximizes operational efficiencies, streamlines processes, and enhances productivity.

03

Uisge mar
phàirt den phroiseas dòigh obrach

Aig an fhactaraidh, tha sinn uisge air a chleachdadh gus cumhachd a chumail ris an obair againn. Tro bhith a’ cruinneachadh an uisge a tha a’ tuiteam, chan eil feum air uisge a thoirt a – steach bhon taobh a – muigh agus tha seo a’ cuideachadh so – sheasmachd.

04

Ath - chuairteachadh
Uisge agus Teas

Aig an fhactaraidh, tha siostam air leth againn airson ath – chuairteachadh air uisge agus te as. Every drop of water and every bit of heat generated during our operations are carefully captured and reused, minimizing waste and maximizing resource efficiency.

05

Far a
bheil sinn

Tha an fhactaraidh againn faisg air na cladaichean far a bheil sinn a’ buain na feamad. Chan eil astaran mòra ann ann a bhith ga thoirt chun an fhactaraidh. By reducing the need for extensive transportation, we not only minimize our carbon footprint but also maintain the freshness and quality of our products.

Coimhearsnachd

A’ cumail obraichean ri daoine

Aig Hebridean Seaweed, tha sinne air leth pròiseil den phàirt againn ann an coimhearsnachdan nan Eilean Siar. T ro bhith a’ cruthachadh gnìomhachas so – sheasmachd tha seo a’ cuideachadh neartachadh coimhearnsachdan, a’ leasachadh tàlant ionadail agus a’ cumail taic ris an eaconamaidh airson buannachd an ath ghinealach.

standards

A’ dearbhadh càileachd

Tha ar bathar a’ dol fo dheuchainnean fad na h – ùine gus lorg fhaighinn air bioactives

Leis an taic innleachdach a tha sinn a’ tabhann, is urrainn dhuinn ar n – eòlais a thoirt do ar luchd – ceannachd. Nar sgioba, tha na daoine aig a bheil sgilean air leth gus na toraidhean is fheàrr a’ thoirt seachad.

scientist placing sample for testing

Ag iarraidh barrachd fhaighinn a – mach?

Rannsaich ar bathar

Bidh sinn a’ buain Ascophyllum nodosum aig sàr àrd ìre; tha seo a’ ciallachadh gu bheil sinn farpaiseach anns a bhatha r a tha sinn a’ reic.